Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (82.77 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi công tác đối với người xin vào đảng

chủng loại 5C-KNĐĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐOÀN KHOA/ĐOÀN KHỐI........................CHI ĐOÀN .............................***Số:/ĐTNCần Thơ, ngày ... Mon ... Năm trăng tròn ....Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa tổ chức đoàn thể so với Người xin vào đảngKính gửi: bỏ ra bộ……………………………..Căn cứ đề nghị của đưa ra bộ ............................................................, Ban chấp hànhChi đoàn................................................, có chủ kiến nhận xét đối với quầnchúng: ................................................, sinh ngày …/…/……, là Đoàn viên chi đoàn……… ………………………………………….., Đoàn trường ĐHCT như sau:1. Về phẩm chất chủ yếu trị:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Về đạo đức, lối sống:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về năng lượng công tác:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Về mối quan hệ với quần chúng nơi công tác:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Số các đồng minh trong Ban chấp hành bỏ ra đoàn đồng tình đề nghị tiếp thụ quầnchúng ............................................. Vào đảng là ....../...... (đạt ...... %) đối với tổng số ủyviên Ban Chấp hành chi đoàn.Số không tán thành là ... đồng chí với lý do...........................................................TM. BAN CHẤP HÀNHBÍ THƯMẫu 5C-KNĐBAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN..................................................................................................................Số:/CĐTỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMCần Thơ, ngày ... Mon ... Năm 20....Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa tổ chức triển khai đoàn thể đối với Người xin vào đảngKính gởi: bỏ ra BỘ……………………………..Căn cứ kiến nghị của bỏ ra bộ ............................................................, Ban chấp hànhCông đoàn................................................, có chủ kiến nhận xét đối với quầnchúng: ................................................, sinh ngày …/…/……, là Công đoàn viên……… ………………………………………….., Công đoàn trường ĐHCT nhưsau:1. Về phẩm chất chủ yếu trị:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Về đạo đức, lối sống:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về năng lực công tác:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Về mối quan hệ với quần chúng chỗ công tác:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Số các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn đồng tình đề nghị hấp thụ quầnchúng ............................................. Vào đảng là ....../...... (đạt ...... %) so với tổng số ủyviên Ban Chấp hành Công đoàn.Số không đồng tình là ... Bằng hữu với lý do...........................................................Ghi chú:- giả dụ Tổ công đoàn thì vắt chữ "Ban Chấphành" thành "Tổ Công đoàn", chữ "Chủ tịch"thành "Tổ trưởng"- ghi nhớ xóa nofxfans.combox này trước khi in!TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH

*
Ý kiến thừa nhận xét của ban tổ chức triển khai về kiểm toán mẫu VACPA 3 2 2


Xem thêm: Hợp Chất Nào Sau Đây Của Sắt Vừa Có Tính Oxi Hóa Vừa Có Tính Khử

*
hoàn thiện công tác tổ chức triển khai lao động so với người thợ hàn - sắt tận nhà máy thay thế sửa chữa và đóng góp tàu sài gòn 86 485 1