toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

H2O(Leftrightarrow)H++OH-

NaHSO3->Na++HSO3-

HSO3-H++SO32-

K2SO4->2K++SO42-

sự phân li theo phong cách bazo: Zn(OH)2Zn2++2OH-

sự phân li theo phong cách axit: Zn(OH)2H++ZnO22-


*

.

Bạn đang xem: Zn oh 2 điện li

Viết phương trình điện li trong nước:

a) các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 , Cr(OH)3 .

b) các muối : NaCl.KCl , K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , KCl.MgCl2.6H2O , NaHCO3 , Na2HPO4 , NaH2PO3, Na2HPO3 , NaH2PO2 , Cl , SO4 , (NO3)2 .


Bài 3. Viết phương trình năng lượng điện li trong nước:

a) những hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 , Cr(OH)3 .

b) các muối : NaCl.KCl , K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , KCl.MgCl2.6H2O , NaHCO3 , Na2HPO4 , NaH2PO3, Na2HPO3 , NaH2PO2 , Cl , SO4 , (NO3)2 .

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Mới Nhất, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt


Trộn các cặp hóa học và dung dịch sau:

( 1 ) NaHSO 4 + NaHSO 3 ; ( 2 ) na 3 PO 4 + K 2 SO 4 ; ( 3 ) AgNO 3 + sắt ( NO 3 ) 2 ; ( 4 ) CH 3 COONa + H 2 O ; ( 5 ) CuS + HNO 3 ( đ , t ° ) ; ( 6 ) bố ( OH ) 2 + H 3 PO 4 ; ( 7 ) Ca ( HCO 3 ) 2 + NaOH ; ( 8 ) NaOH + Al ( OH ) 3 ; ( 9 ) MgSO 4 + HCl .

Số phản ứng axit - bazơ xẩy ra là :

 

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6


 NaCl2/+Mg+++?+-> MgO3/+Fe+++HCl+-> FeCl2+++?4/+Zn(OH)2+++HCl+->+ZnCl2+++H2O5/+KOH+++H2SO4+->+K2SO4+++H2O6/+Al(OH)3+-> Al2O3+++H2O ">

Lập những phương trình chất hóa học sau:

1/ na + Cl2 -> NaCl

2/ Mg + ? -> MgO

3/ sắt + HCl -> FeCl2 + ?

4/ Zn(OH)2 + HCl -> ZnCl2 + H2O

5/ KOH + H2SO4 -> K2SO4 + H2O

6/ Al(OH)3 -> Al2O3 + H2O

 


(a,2Na+Cl_2 ightarrow^t^o2NaCl\b,2Mg+O_2 ightarrow^t^o2MgO\c,Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2\d,Znleft(OH ight)_2+2HCl ightarrow ZnCl_2+2H_2O\e,2KOH+H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+2H_2O\f,2Alleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oAl_2O_3+3H_2O)


Bài 2: Chọn phần đa hóa chất phù hợp để điều chế các đơn chất và hợp chất sau: ( Viết PT hóa học của các phản ứng ) : oxi , hidro, oxit bazo, oxit axit , muối, bazơ , axit , kim loại

Bài 2: Chọn đều chất nào sau đây: Axit H2SO4 loãng , KMnO4 ; CY , phường , C,Nacl, Zn, S , H2O, CaCO3 , Fe2O3 , Ca(OH)2 , K2SO4 , Al2O3 : H2 , O2, CuSO4, H3PO4, CaO, Fe. Viet PT HC của các phản ứng.


Câu 2:

Điều chế H2 : Zn + H2SO4 loãng (underrightarrowt^o) ZnSO4 + H2(uparrow)

Điều chế O2: 2KMnO4 (underrightarrowt^o) K2MnO4 + MnO2 + O2(uparrow)

Điều chế CuSO4 : 2Cu + O2 (underrightarrowt^o) 2CuO

CuO + H2SO4 ( ightarrow) CUSO4 + H2O

Điều chế H3PO4: 4P + 5O2 ( ightarrow) 2P2O5

P2O5 + 3H2O ( ightarrow) 2H3PO4

Điều chế CaO CaCO3 (underrightarrow~1000^oC) CaO + CO2

Điều chế fe : Fe2O3 + 3C (underrightarrowt^o) 2Fe + 3CO


2KClO3 (underrightarrowt^o)2KCl + 3O2

Fe + 2HCl (ightarrow)FeCl2 + H2

2Cu + O2 (underrightarrowt^o)2CuO

S + O2 (underrightarrowt^o)SO2

2Na + Cl2 (underrightarrowt^o)2NaCl

2Na + 2H2O (ightarrow)2NaOH + H2

SO3 + H2O (ightarrow)H2SO4

2Al2O3 (xrightarrowt^o)4Al + 3O2


+KCl+++SO2+++CO2+2.+Na2SO3+++KMnO4+++H2O+----->+Na2SO4+++MnO2+++KOH+3.+SO2+++KMnO4+++H2O+----->+K2SO4+++MnSO4+++H2SO4+4.+SO2+++K2CR2O7+++H2SO4+----->+K2...">

Cân bằng các pt sau

1. KClO3 + S + C ------> KCl + SO2 + CO2

2. Na2SO3 + KMnO4 + H2O -----> Na2SO4 + MnO2 + KOH

3. SO2 + KMnO4 + H2O -----> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

4. SO2 + K2CR2O7 + H2SO4 -----> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

5. AL + NaNO3 + NaOH + H2O -----> NaAlO2 + NH3

6. Zn + NaNO3 + NaOH ------> Na2ZnO2 + NH3 + H2O


+K2SO4+++2CO2+++2H2O+(3)+CACO3+++2HCL+=>+CACL2+++CO2+++H2O+(4)+Ba(HCO3)2+++H2SO4+=>+BaSO4++2CO2+++2H2O+(5)+BACO3+++H2SO4+=>+BASO4+++CO2+++H2...">

Viết pt ion thu gọn của những pư sau

(2) 2KHCO3 + H2SO4 => K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(3) CACO3 + 2HCL => CACL2 + CO2 + H2O

(4) Ba(HCO3)2 + H2SO4 => BaSO4 +2CO2 + 2H2O

(5) BACO3 + H2SO4 => BASO4 + CO2 + H2O

(6) BA(HCO3)2 + 2NAOH => NA2CO3 + BACO3 + H2O

(7) NAHCO3 + NAOH => NA2CO3 + H2O

(8) 2K2CO3 + H2SO4 => 2KHCO3 + K2SO4

(9) NH4HCO3 + HCL => NH4CL + CO2 + H2O

(10) NA2CO3 + HCL => NAHCO3 + NACL

(11) NAHCO3 + CA(OH)3 => CACO3 + NAOH +H2O

(12) 2NAHCO3 + CA(OH)2 => CACO3 + NA2CO3 +2H2O

(13) CA(OH)2 + NAHCO3 => CACO3 + NAOH + H2O

(14) CA(HCO3)2 + 2NAOH => NA2CO3 + CACO3 + H2O

(15) CA(HCO3)2 + CA(OH)2 => 3CACO3 + 3H2O


Lớp 11 Hóa học bài xích 23: làm phản ứng hữu cơ
0
0
Gửi diệt

Cho các phản ứng sau: SO2 + Na2CO3 Na2SO3 + CO2 ↑; SO2 + Mg MgO + S; SO2 + Na2SO3 + H2O NaHSO3; SO2 + KMnO4 + H2O MnSO4 + K2SO4 + H2SO4 Tổng số phản ứng mà SO2 đóng vai trò là chất khử là


Lớp 8 hóa học
2
0
gửi Hủy

Các p.ứ mà SO2 vào vai trò hóa học khử là:

SO2 + KMnO4 + H2O -> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

=> Chỉ có 1 phản ứng


Đúng 1

phản hồi (1)

Có 1 p/ứ nhưng SO2 đóng vai trò chất khử

PTHH: (5SO_2+2KMnO_4+2H_2O ightarrow2MnSO_4+K_2SO_4+2H_2SO_4)


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com